defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

prezarovanie

ultrazvuk

kontrola zvarov

kapilar

vizual

rt

rtg

Certifikaty

gama

 

Skúšky ultrazvukom a meranie hrúbok
Pri ultrazvukovej skúške sa využíva mechanické vlnenie, generované UZ prístrojom a sondou. Toto vlnenie prechádza materiálom a pri kontakte s vnútornou nehomogenitou dochádza k spätnému odrazu vlnenia späť do sondy. Tento spätný odraz je zobrazený na obrazovke prístroja vo forme poruchového echa. Na základe zisteného poruchového echa je možné stanoviť polohu indikácie a umožňuje určiť náhradnú veľkosť zistenej indikácie.
Pri ultrazvukovej skúške postačuje prístup ku kontrolovanej oblasti (zvaru) z jednej strany povrchu, ktorý musí byť hladký a očistený od cudzích materiálov, ktoré by prekážali väzbe so sondou (napr. hrdza, opaly, rozstrek a pod.).
Podmienkou skúšania je akustická prezvučiteľnosť skúšaného materiálu.
Ultrazvukovou metódou je možné merať aj hrúbky stien materiálov.