defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

prezarovanie

 ultrazvuk

kontrola zvarov

kapilar

vizual

rt

rtg

gama

 

Skúšky magnetickou práškovou metódou
Magnetickou skúškou sa zisťujú povrchové a podpovrchové chyby (uzavreté tesne pod povrchom). Zisťujú sa čierno-bielou alebo fluorescenčnou metódou.
Magnetická prášková metóda využíva zviditeľnenie zmeny indukovaného magnetického poľa, ktoré je spôsobené povrchovými nehomogenitami. Veľkosť zviditeľnenej indikácie približne zodpovedá veľkosti necelistvosti, ktorá toto pole vyvolala.
Podmienkou skúšania magnetickou práškovou metódou je feromagnetický materiál.