defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

prezarovanie

 ultrazvuk

kontrola zvarov

kapilar

vizual

rt

rtg

gama

 

Skúšky netesnosti vákuovými komôrkami
Pri skúške netesnosti vákuovými komôrkami sa využíva rozdiel tlakov pred a za skúšaným objektom (zvarom). Tok plynu unikajúci netesnosťou kontrolovaného zvaru preniká vrstvou penotvorného roztoku vo vákuovej komôrke. Netesnosť sa potom prejavuje vytváraním bubliniek viditeľných voľným okom v mieste netesnosti.
Tento spôsob zisťovania netesnosti je veľmi jednoduchý a rýchly s možnosťou lokalizácie netesnosti. Max. dosiahnuteľná citlivosť je qn=10-5 Pa.m3.s-1.
Na zisťovanie hrubých netesností sa veľmi dobre dá využiť kapilárna prechodová metóda za predpokladu možnosti prístupu k obidvom stranám povrchu skúšaného objektu.