defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

prezarovanie

ultrazvuk

kontrola zvarov

kapilar

vizual

rontgen

rtg

Certifikaty

gama

 

Nedeštruktívna kontrola zvarov a materiálov podľa STN a STN EN noriem:
- skúšky prežiarením (RT) rádioizotopom Ir192 a Se75
- skúšky ultrazvukom (UT) a meranie hrúbok (UTT)
- skúšky magnetickou práškovou metódou (MT)
- skúšky kapilárnymi metódami (PT)
- vizuálne skúšky (VT)
- skúšky netesnosti (LT) vákuovými komôrkami alebo kapilárnou prechodovou metódou (PT)
- nedeštruktívne skúšky pre zváračské školy

Služby:
- Posudková a poradenská činnosť
- Vypracovanie postupov a inštrukcií nedeštruktívnych skúšok
- Nezávislé posúdenie výsledkov skúšok vrátane prehodnocovania rádiogramov
- Praktické školenie pracovníkov v uvedených metódach NDT

Z každej skúšky sú vypracované protokoly o skúške. V prípade požiadavky zákazníka vystavíme aj cudzojazyčný protokol.