defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

prezarovanie

 ultrazvuk

kontrola zvarov

kapilar

vizual

rt

rtg

gama

 

Skúšky prežarovaním
Prežarovanie umožňuje detekciu vnútorných nehomogenít materiálu. Využíva sa interferencia neviditeľného γ-žiarenia s prežarovaným materiálom a jeho následné zobrazenie na RTG film. Spracovaný rtg film reprezentuje obraz vnútornej homogenity kontrolovanej oblasti. Na základe filmu je možné určiť typ a polohu prípadných chýb (okrem hĺbky). Pri prežarovaní je potrebný prístup ku kontrolovanej časti z dvoch protiľahlých strán.
Upozornenie:
Využívané γ-žiarenie má ionizačný charakter a pri práci sa vo vytýčenej oblasti nesmie nachádzať žiadny personál.